Критерії аналізу

рівня розвитку професійної компетентності педагога

Компетент ність Критерії Оцінка, бали
2 оптимальний рівень 1 достатній рівень 0 критичний рівень
Предмет-но-методо-логічна Обізнаність з вимогами Державного (них) стандарту (ів) Знає вимоги Державного(них) стандарту(ів). Орієнтується в сучасних дидактичних публікаціях й публікується сам, стежить за новітніми дослідженнями з базових наук. Це відображається в плануванні, змісті навчальної діяльності та позакласної роботи Має уявлення про вимоги Державного(них) стандарту(ів). Використовує новітні дидактичні публікацій час від часу — аби підготувати доповідь, звіт тощо. Епізодично використовує інформацію про останні досягнення педагогіки в освітньому процесі Не знає вимог Державного(них) стандарту(ів), орієнтується на застарілі моделі викладання. Практично не користується педагогічною періодикою. Останні досягнення в базових науках, що пов’язані з викладанням предмета, слабко відображені в навчальному змісті
Вибір форм і методів роботи Використовує різноманітні методи і прийоми роботи, зокрема групові, проєктні тощо Епізодично використовує різні прийоми і методи роботи Використовує традиційні методики, фронтальні способи організації навчальної роботи, репродуктивні форми роботи
Інформаційно-комуні-каційні технології (ІКТ) Володіє ІКТ і постійно використовує їх в освітньому процесі Використовує ІКТ нерегулярно; невпевнений користувач ПК Не використовує ІКТ
Індивідуалізація освітнього процесу Вибудовує індивідуальні освітні траєкторії учнів. При цьому враховує їхні індивідуальні навчально- пізнавальні особливості Індивідуальні освітні траєкторії будує за логікою навчального предмета, але не бере до уваги внутрішніх ресурсів учнів Не вміє індивідуалізу-вати освітній процес
Формування і розвиток в учнів універсаль-них навчальних дій Активно використовує і вміє сам конструювати завдання, які формують і розвивають в учнів універсальні навчальні дії Час від часу використовує готові завдання, які формують і розвивають в учнів універсальні навчальні дії, але не вміє самостійно їх конструювати Здебільшого ставить і реалізує предметні цілі в організації освітнього процесу
Психолого- педагогіч-на Розвиток пізнаваль-ної сфери учня Знає і використовує на практиці теорію пізнавальної діяль-ності. Обговорює педагогічні впливи, аналізує уроки, активно використовує поняття, які характеризують пізнавальну сферу учня. Вміє визначати причини початкового рівня навчальних досягнень учня. Ефективно використовує систему створення ситуації успіху в освітньому процесі Не має цілісного уявлення про систему створення ситуації успіху учня. Працює в цьому напрямі інтуїтивно. Не взаємодіє з колегами щодо підвищення рівня навчальних досягнень учня Не може системно оцінити особистісні навчальні ресурси учня. Здебільшого не вміє самостійно охарактеризува-ти причини початкового рівня навчальних досягнень учня
Психолого-педагогічна підтримка учнів Знає і використовує на практиці інформацію про психологічні особливості вікових груп. Обирає навчальні методи і прийоми з урахуванням цих особливостей Володіє інформацією про психологічні особливості вікових груп, знає термінологію, але в роботі використовує знання епізодично. Коли обирає методи роботи, керується здебільшого програмним матеріалом Не володіє знаннями про психологічні та вікові особливості учнів. Методи роботи вибирає виключно традиційні
Валеоло-гічна компетентність Організація здоров’я-збережу-вального середовища Педагог добре обізнаний зі здоров’язбережу-вальними технологіями й постійно використовує їх в освітньому процесі. Створює у своєму класі здоров’язбере-жувальне середовище Недостатньо орієнтується в тому, як створити в класі здоров’збережу-вальне середо-вище, але може самостійно проаналізувати свою діяльність у цьому напрямі за алгоритмом Учитель практично не володіє знання-ми і вміннями в сфері здоров’язбере-ження, потребує допомоги, коли організовує здоров’язбере-жувальну роботу
Робота з дітьми з особливими освітніми потребами Володіє знаннями і практичними вміннями щодо того, як організувати освітній процес для дітей з особливими освітніми потребами Орієнтується в деяких питаннях щодо організації освітнього процесу в інклюзивних класах Не має базових знань щодо організації освітнього процесу в інклюзивних класах
Комуніка-тивна компетентність Взаємодія з учнями Запобігає конфліктам, а коли вони виникають, переводить їх у конструктивні діалоги. Проблеми у спілкуванні з учнями не виникають взагалі або виникають зрідка Розуміє, що комунікативну компетенцію слід розвивати, але не завжди може знайти підхід до учнів Не приділяє уваги розвитку комунікативної компетентності. Не вміє доби-рати правильну манеру під час спілкування з учнями, запо-бігати конфлік-там, вести конструктивний діалог
Професійна взаємодія з колегами Успішно взаємодіє у професійному соціумі, легко включається в колективну діяльність Час від часу виникають незначні труд-нощі під час спілкування з колегами через обрання неправильного способу взаємодії Не вміє виби-рати спосіб взаємодії і не бачить в цьому проблеми. Не реагує на ситуативні змінив спілку-ванні з колегами
Управлін-ська компетентність Якість процесів і результатів у системі «вчитель — учень» Коли планує навчальну діяльність, орієнтується на кінцеву мету — Державний(ні) стандарт(и). Аналізує цілі і результати освітнього процесу, його умови. Проєктує, реалізує, а відтак — аналізує розвиток учня засобами свого навчального предмета. Працює на всіх рівнях управління в системі «вчитель -учень»: • стратегічному — через освітні програми; • ситуативному — Через цілеспрямо-вану педагогічну підтримку учня Планує уроки з огляду на кількість параграфів у підручнику. Коли виникають ситуативні порушення планування і слід надолужи-ти навчальний зміст, відчуває труднощі. Може проаналі-зувати свою діяльність за запропонованим алгоритмом і скорегувати освітній процес відповідно до нього Практично не використовує принцип планування від кінцевої мети, не знає і не застосовує управлінські технології в своїй роботі. Вбачає свою роль у тому, щоб транслювати навчальну інформацію. Самоаналіз уроку, взаємодію з учнем будує здебільшого на емоціях
Трансляція власного досвіду Може самостійно підготувати, оформити статтю, доповідь, звіт, що не вимагають доопрацювання, наукового та предметного редагування. Охоче ділиться своїм досвідом під час семінарів і конференцій. Свої виступи готує самостійно Може описати свій досвід. Потребує допо-моги, коли слід систематизувати структурувати й узагальнити свій досвід. Прагне ділитися ним на педаго-гічних заходах, але самостійно підготуватися до виступу не може. Під час підготовки статей, допові-дей, звітів потребує допомоги Здебільшого не може описати свою роботу так, щоб колеги могли скористатися його досвідом. Не може або не хоче брати участь у педагогічних заходах і виступати на них
Розроблен-ня та впровад-ження педагогіч-них інновацій Володіє навичками педагогічного експериментування —самостійного або з мінімальною допомогою. Вміє аналізувати результати впровадження інновацій. Має авторські ідеї, апробує їх на своїх уроках, аби оцінити ефективність Може впровадити інновацію, але потребує постійного фахового наставництва Не може або не хоче впровад-жувати інновації навіть з допомогою наукового керівника. Чинить опір інноваціям
Професійне зростання Постійно підвищує свій фаховий рівень, бере актив-ну участь у професійних конкурсах, оглядах. Напрями профе-сійного зростання вибирає з допомогою самоаналізу. Прислухається до думки експертів і враховує потреби школи Планово підвищує кваліфікацію, але не може вибрати напрями професійного зростання самостійно. Потребує методичної допомоги Потреба у професійному зростанні слабко виражена. Задовольняєть-ся методичним «багажем», який сформував за результатами своєї роботи
Участь у роботі колективу Творчо виконує доручення і розпорядження адміністрації школи. У роботі виконує різні ролі — і лідера, і виконавця Працює без помилок і нарікань, якщо в колективі є прийнятий алгоритм дій. Виконує конкретні вимоги Не вміє домовлятися з колегами. Розпорядження адміністрації виконує неохоче або не виконує зовсім. Самооцінка власного рівня компетентності неадекватна: завищена або занижена

Кiлькiсть переглядiв: 29

Коментарi