НОВОСТАРОДУБСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

ПЕТРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

03.10.2023 №111

с. Новий Стародуб

Про проведення атестації педагогічних

працівників Новостародубського ліцею

у 2023/2024 навчальному році

Відповідно до статті 50 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 48 «Про повну загальну середню освіту», статті 25 «Про позашкільну освіту», вимог Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805 та з метою створення належних умов з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників ліцею та його філій

НАКАЗУЮ:

1. Атестаційній комісії І рівня:

1) розробити та затвердити план заходiв ліцею з питань пiдготовки та проведення атестацiї педагогiчних працiвників на 2023/2024 навчальний pік (додаеться);

2) затвердити графiк роботи атестацiйної комiсiї I рiвня;

3) органiзувати системне комплексне вивчення та оцiнювання професiйних компетентностей педагогiчних працiвникiв, з урахуванням вимог професiйних стандартiв;

4) до 06 жовтня 202З року подати список педагогiчних працiвникiв, якi пiдлягають черговiй атестацiї атестацiйною комiсiєю відділу освіти Петрівської селищної ради;

5) до 10 жовтня 202З року скласти і затвердити список педагогiчних працiвникiв, якi пiдлягають черговiй атестацiї у 2023/2024 навчальному році, строки проведення їх атестації та графік проведення засідань атестаційної комісії;

6) до 20 грудня 2023 року скласти i затвердити список педагогiчних працiвникiв на позачергову атестацiю, строки проведення ix атестації;

7) протягом жовтня-березня 2023/2024 pоків здiйснити оцiнювання професійних компетентностей педагогiчних працiвникiв, якi атестуються;

8) до 01 квiтня 2024 року провести засiдання атестаційної комісії Новостародубського ліцею щодо визначення результатiв атестацiї педагогiчних працiвникiв.

2. Секретарю атестацiйної кoмiciї І рівня забезпечити:

1) органiзацiю проведення засiдань атестацiйної кoмiciї І рівня;

2) у перiод з 09 по l3 жовтня 2023 року оприлюднення на вебсайтi ліцею / у соціальній мережі фейсбук iнформації про діяльність атестацiйної кoмicii: список педагогiчних працiвникiв, які підлягають черговій атестації у 2023/2024 навчальному році, строки проведення атестації, графіки проведення засідань атестаційної комісії та терміни подання документів;

3) у перiод з 16 по 20 жовтня 2023 року прийом та реестрацiю документiв, що можугь свiдчити про педагогiчну майстернiсть / професiйнi досягнення педагогiчних працiвникiв, якi пiдлягають атестацii у 2023/2024 навчальному роцi;

4) уточнення спискiв педагогiчних працівникiв, якi пiдлягають позачерговiй атестацii, прийом заяв та пiдготовку списку педаюгiчних працiвникiв на позачергову атестацiю до 20 грудня 202З року;

5) пiдготовку проєкту наказу «Про пiдсумки атестацii педагогiчних працiвникiв Новостародубського ліцею у 2023/2024 навчальному роцi» не пiзнiше 3-х робочих днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення атестацiйною комiсiею І рівня.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ліцею Л.Г. Бурлак

З наказом ознайомлені: Пустовойтенко Р.М.

Капінус Т.В

Гончарук В.Д. -

Дяченко С.Д. -

Короткова І.І. -

Жушман І.М. -

Попова Л.В. -

Позивай О.А. -

Яротник Л.І. -

Кiлькiсть переглядiв: 32

Коментарi