• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Освітня програма

/Files/images/2019-2020_nr/2019-09-24_095126.jpg

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Новостародубської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

Петрівської районної ради

Кіровоградської області

на 2019/2020 навчальний рік

Новий Стародуб

2019

Зміст

1. Призначення школи та засоби його реалізації.

2. Опис моделі випускника школи.

3. Цілі та задачі освітнього процесу школи.

4. Навчальний план та його обґрунтування.

5. Особливості організації освітнього процесута застосовування

в ньому педагогічних технологій

6. Показники (вимірники) реалізації освітнього процесу.

7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

8. Структура навчального року.

Розділ 1

Призначення школи та засіб його реалізації

Освіта сьогодні є способом життя. Завдання школи полягає у формуванні компетентної людини, адже найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями.

Відповідно призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). У центрі освіти сьогодні перебуває виховання в учнів відповідальності за себе, за добробут нашої країни.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

· читання з розумінням;

· уміння висловлювати власну думку усно і письмово;

· критичне та системне мислення;

· здатність логічно обґрунтовувати позицію;

· творчість, ініціативність;

· вміння конструктивно керувати емоціями;

· вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми;

· здатність співпрацювати з іншими людьми.

У відповідності до чинного законодавства заклад загальної середньої освіти здійснює освітній процес відповідно до рівнів освітніх програм трьох ступенів освіти:

I ступінь - початкова освіта тривалістю чотири роки;

II ступінь - базова середня освіта тривалістю п’ять років;

III ступінь – профільна середня освіта тривалістю два (три) роки.

Основним засобом реалізації призначення закладу загальної середньої освіти є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме

· уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

· надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

· поглиблене вивчення окремих предметів;

· надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;

· оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

· надання додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг;

· надання учням можливості здобувати позашкільну освіту.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на:

· формування в учнів сучасної наукової картини світу;

· виховання працьовитості, любові до природи;

· розвиток в учнів національної самосвідомості;

· формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;

· інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;

· рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;

· виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;

· створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;

· формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Отже, місія навчального закладу: реалізація освітніх запитів суспільства й вимог держави в галузі освіти, забезпечення якості освіти у створеному на засадах сталого розвитку середовищі рівних можливостей та індивідуальних освітніх перспектив здобувачів освіти.

Розділ 2

Опис «моделі» випускника школи

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

· випускник школи добре проінформована особистість;

· прагне до самоосвіти та вдосконалення;

· готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави;

· є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

· свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

· мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Вінупевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів, успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

Випускник нашої школи –

- особистість - цілісна, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;

- патріот - з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини;

- інноватор - здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Враховуючи призначення і місце школи в освітньому просторі сільської громади заклад працює над досягненням таких цілей та задач:

1. Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту.

2. Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів.

3. Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм.

4. Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності.

5. Створити системи дистанційного навчання дітей із обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.

6. Створити рівні умови для здобуття якісної конкурентноздатної середньої освіти учнями школи; забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності всіх громадян до здобуття освіти.

7. Здійснити профільне навчання в школі ІІІ ступеня.

8. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів.

9. Створити якісно нові умови для практичного виконання Нової української школи, залучити до її формування учнів, учителів, батьків, громадськість.

10. Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів школи, стимулювання їх творчої активності, найбільш повну її реалізацію в позаурочний час.

Освітній процес у школі спрямований на формування в учнів ключових компетентностей необхідних для успішної життєдіяльності:

· вільне володіння державною мовою;

· здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

· математична компетентність;

· компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

· інноваційність;

· екологічна компетентність;

· інформаційно-комунікаційна компетентність;

· навчання впродовж життя;

· громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії,

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з

усвідомленням рівних прав і можливостей;

· культурна компетентність;

· підприємливість та фінансова грамотність;

· готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей,

потреб ринку праці.

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

Програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти. Організація освітньої діяльності у 2019/2020 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту»,«Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах), Державного стандарту загальної початкової освіти,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах).

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення які будуть подані в рамках навчальних планів:

– для 1-2-х класів у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та за Типовою освітньою програмою для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна (опорний заклад, Балахівська ЗШ І-ІІ ступенів, філія Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів), за Типовою освітньою програмою для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко (Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів, філія Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів ), затвердженими наказом МОН України від 21.03.2018 року № 268;

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;

природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки у навколишньому світі;

технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження, здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;

соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

фізкультурна - формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь реалізується через предмети: українська мова, українська література, іноземна мова (англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика. Природнича, громадянська, історична та мистецька реалізується через інтегрований предмет – я досліджую світ.

Навчальний план

початкової школи (1-2 класи) з навчанням українською мовою

(за Типовою освітньою програмою для початкової школи, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна та Типовою освітньою програмою для початкової школи,

розробленою під керівництвом О. Я. Савченко)

на 2019-2020 н. р.

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
1-А Опорний заклад 1-Б Опорний заклад 1 Бала-хів- ська ЗШ І-ІІ ст., філія 1 Чечелі-ївська ЗШ І-ІІІ ст., філія 2 Опорний заклад 2 Бала-хів-ська ЗШ І-ІІ ст., філія 2 Чечелі-ївська ЗШ І-ІІІ ст., філія
За програмою
Р.Шияна Р.Шияна Р.Шияна Я.Сав-ченко Р.Шияна Р.Шияна Я.Сав-ченко
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова 5 5 5 7 5 5 7
Іншомовна Іноземна мова (англійська) 2 2 2 2 3 3 3
Математична Математика 3 3 3 4 3 3 4
Природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережу-вальна галузі Я досліджую світ 7 7 7 3 8 8 3
Технологічна Трудове навчання - - - 1 - - 2
Інформатична Інформатика - - - - -
Мистецька Мистецтво - - 2 2 - 2 2
Музичне мистецтво 1 1 - - 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 - - 1 - -
Фізкультурна** Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3
Усього 19+3 19+3 19+3 19+3 21+3 21+3 21+3
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 1 1 1 1 1
Мовно-літературна галузь 1 1 - - 1 - -
Математика - - 1 - - 1 -
Я досліджую світ - - - 1 - - 1
Загальнорічна кількість навчальних годин 805 805 805 805 875 875 875
Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня 20/700 20/700 20/700 20/700 22/770 22/770 22/770
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23/805 23/805 23/805 23/805 25/875 25/875 25/875

- для 3-4 класів розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 з української мовою навчання (таблиця 1).

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мова і література

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується як одним предметом «Мистецтво», так і окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової: у 1-2 класах - «Мовно-літературна галузь», «Математика», «Я досліджую світ» (по 1 год.), у 3-4-х класах - «Логіка» (1 год.), «Секрети пам’яті» та «Розвиток продуктивного мислення» (по 1 год.), у 3-у класі упроваджено превентивний проект «Шкільна програма з профілактики вживання тютюну, алкоголю і наркотиків» (ХОУП) (1 година).

Навчальний план початкової школи (3-4 класи) з навчанням українською мовою

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 407)

на 2019-2020 н. р.

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
3 Опорний заклад 3 Балахівська ЗШ І-ІІ ст., філія 4-А Опорний заклад 4-Б Опорний заклад 4 Балахівська ЗШ І-ІІ ст., філія 4 Чечеліївс. ЗШ І-ІІІ ст, філія
Інваріантна складова
Українська мова 7 7 7 7 7 7
Іноземна мова (англійська) 2 2 2 2 2 2
Математика 4 4 4 4 4 4
Природознавство 2 2 2 2 2 2
Я у світі 1 1 1 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1
Трудове навчання 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 1
Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3
Усього 21+3 21+3 21+3 21+3 21+3 21+3
Варіативна складова
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складо-вої, курсів за вибором, прове-дення індивідуальних консуль-тацій та групових занять 2 1 1 1 1 2
Логіка 1 1 1 1 1 -
Розвиток продуктивного мислення - - - - - 1
Секрети пам’яті - - - - - 1
ХОУП 1 - - - - -
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23 23 23 23 23
Сумарна кількість навча-льних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 25 25 25 25 26

Освітня програма базової середньої освіти окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов у 5-7-х класах (таблиця 10), з навчанням українською мовою у 8-9-х класах (таблиця 1).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу, індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

Навчальний план

основної школи (5-7 класи)

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти для 5-9 класів з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов (таблиця 10),

затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 405)

на 2019-2020 н. р.

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А Опорний закл. 5-Б Опорний закл. 5 Балах. ЗШ І-ІІ ст. філія 5 Чечел ЗШ І-ІІІст філія 6-А Опорний закл. 6-Б Опорний закл. 6 Балах. ЗШ І-ІІ ст. філія 6 Чечел. ЗШ І-ІІІ ст, філія 7-А Опорний закл. 7-Б Опорний закл. 7 Балах. ЗШ І-ІІ ст. філія 7 Чечел. ЗШ І-ІІІ ст, філія
Інваріантна складова
Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Перша іноземна мова (англійська) 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Друга іноземна мова (німецька) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Історія України 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Всесвітня історія - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 - - - -
Алгебра - - - - - - - - 2 2 2 2
Геометрія - - - - - - - - 2 2 2 2
Природознавство 2 2 2 2 - - - - - - - -
Біологія - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2
Географія - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2
Фізика - - - - - - - - 2 2 2 2
Хімія - - - - - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5
Трудове навчання 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
РАЗОМ 25,5 +3 25,5 +3 25,5 +3 25,5 +3 27,5+3 27,5+3 27,5+3 27,5+3 29+3 29+3 29+3 29+3
Варіативна складова
Додатковий час на предмети, факультативи 1 1 2 - 1 1 3 - - - 3 -
Християнська етика 1 1 - - 1 1 - - - - - -
Курс «Україно-знавство» - - 1 - - - 1 - - - - -
Факультатив «Усна народна творчість» - - - - - - - - - - 1 -
Факультатив «Орфографічний практикум з української мови» - - 1 - - - - - - - - -
Факультатив «Культура мов-лення. Стиліс-тичні особливос-ті морфології» - - - - - - 2 - - - - -
Факультатив «Сучасна україн-ська мова: морфологія» - - - - - - - - - - 2 -
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 28 28 31 31 31 31 32 32 32 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) 26,5+3 26,5+3 27,5+3 25,5+3 28,5+3 28,5+3 30,5+3 27,5+3 29+3 29+3 32+3 29+3

Навчальний план

основної школи (8-9 класи) з навчанням українською мовою

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти для 5-9 класів

з навчанням українською мовою (таблиця 1),

затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 405)

на 2019-2020 н. р.

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
8-А Опорний заклад 8-Б Опорний заклад 8 Балах. ЗШ І-ІІ ст., філія 8 Чечел. ЗШ І-ІІІ ст, філія 9-А Опорний заклад 9-Б Опорний заклад 9 Балах. ЗШ І-ІІ ст., філія 9 Чечел. ЗШ І-ІІІ ст, філія
Інваріантний складник
Українська мова 2 2 2 2 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 3 3 3 3 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2
Історія України. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1 1 1 1
Музичне мистецтво - - - - - - - -
Образотворче мистецтво - - - - - - - -
Мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1
Алгебра 2 2 2 2 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2 2 2 2 2
Біологія 2 2 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5
Фізика 2 2 2 2 3 3 3 3
Хімія 2 2 2 2 2 2 2 2
Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1 1
Інформатика 2 2 2 2 2 2 2 2
Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3
РАЗОМ 28,5 +3 28,5 +3 28,5 +3 28,5 +3 30+3 30+3 30+3 30+3
Варіативний складник
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2 2 3 1 3 3 3 1
Російська мова 1 1 - - 1 1 - -
Курси за вибором 1 1 3 1 2 2 3 1
Курс «Орфографічний практикум» - - - - 1 1 - -
Курс «Українознавство» - - 1 - - - 1 -
Факультатив «Лексика сучасної української літературної мови» - - - - - - - -
Факультатив «Синтаксис простого та ускладненого речення» - - 2 - - - - -
Факультатив «Синтаксис складного речення» - - - - - - 2 -
Курс «Людина і світ професій» - - - 1 - - - -
Курс «Музичний світ поетичного слова» - - - - - - - 1
Захисти себе від ВІЛ 1 1 - - 1 1 - -
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33 33 33 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30,5+3 30,5+3 31,5+3 29,5+3 33+3 33+3 33+3 31+3

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня з навчанням українською мовою (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408) (таблиця 2)з української філології профілем для учнів 10-11 класів.

Навчальний план для 10-11 класів містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Навчальний планскладений відповідно до української філології профілю. Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності. Навчальний план містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Зміст української філології профілю навчання реалізується системою окремих предметів: «Українська мова» (4 год.) та «Українська література» (4 год.). Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів і введенням курсу «Практикум із синтаксису української мови» (10-11 класи по 1 год.).

11 клас Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів, філії Новорстародубської ЗШ І-ІІІ ступенів є непрофільним.

Вивчаються базові предмети: «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Технології», що вивчаються на рівні стандарту. Для учнів, які вивчають німецьку мову у 10-у класі введено індивідуальне заняття (1 година варіативної складової).

Навчальний план старшої школи (10-11 класи) з українською мовою навчання

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,

затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 408)

на 2019-2020 н. р.

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 Української філології профіль Опорний заклад 10 Української філології профіль Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ст, філія 11 Української філології профіль Опорний заклад 11 Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ст, філія
Інваріантний складник
Профільні предмети 8 8 8 -
Українська мова 4 4 4 2+1
Українська література 4 4 4 2
Базові предмети 24 24 23 -
Зарубіжна література 1 1 1 1
Іноземна мова ( англійська мова) 2 2 2 2
Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1
Громадянська освіта 2 2 - -
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1 3+1 3+1 3+1
Біологія і екологія 2 2 2 2
Географія 1,5 1,5 1 1
Фізика і астрономія 3 3 4 4
Хімія 1,5 1,5 2 2
Фізична культура 3 3 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3 3 3 -
Інформатика 2 1,5 1 1,5
Технології 1 1,5 2 1,5
Разом 32+3 32+3 31+3 28+3
Варіативний складник
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 2 1 1 2
Курс «Практикум із синтаксису української мови» 1 - - -
Курс «Практикум із синтаксису української мови» - - 1 -
Німецька мова (індивідуально) 1 - - -
Креслення 1
Захисти себе від ВІЛ - 1 - 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 37 36 35 33

Для навчання дітей з особливими освітніми потребами на підставі звернення батьків дитини або осіб, які їх замінюють, у закладі утворені інклюзивні класи. Організація інклюзивного навчання здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку дитини - документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання. Корекційно-розвиткові послуги (допомога) спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі забезпечує асистент вчителя.

Індивідуальні навчальні плани для дітей з особливими освітніми потребамискладеніза типовою освітньою програмою початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 26.07.2018 року № 814, типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 25.06.2018 року № 693, типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 12.06.2018 року № 627 відповідно до освітніх нозологій.

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультації, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікаційні технології. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності. Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Учителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікційних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, ментальні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчання та інше.

Учителі не тільки самі активно використовують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створені вчителями персональні предметні сайти/блоги є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІК-компетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичних, гуманітарних дисциплін виступає STEMорієнтований підхід до навчання, який впроваджують педагогічні працівники закладу. Проведення науково-дослідної та експериментальної роботи в навчальному закладі, використання провідного принципу STEM-освіти – інтеграції дозволяє здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу, технологізацію процесу навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового рівня. Це також сприяє більш якісній підготовці молоді до успішного працевлаштування та подальшої освіти, яка вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

Розділ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Рівень досягнень учнів буде вивчатись:

- шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів;

- проведення контрольних випробувань учнів;

- участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах;

- шляхом складання та захисту наукових проектів, участі в роботі шкільного наукового товариства учнів «Джерелиця» (НТУ), Петрівського районного відділення МАН;

- аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

Розділ 7

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2019/2020 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних програм з усіх предметів інваріантного складника, курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти – «модель» випускника.

Розділ 8

Структура навчального року

Відповідно до статті 16 (розділ ІІІ ) Закону України ««Про загальну середню освіту»» структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу передбаченого освітньою програмою.

2019/2020 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2019 року Днем знань та закінчується не пізніше 1 липня 2019 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 02 вересня до 27 грудня 2019 року;

ІІ семестр - з 13 січня до 29 травня 2020 року і завершуються 29 травня 2020 року.

Упродовж навчального року проводяться канікули:

осінні - з 26 жовтня по 03 листопада 2019 року;

зимові - з 28 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року;

весняні - з 21 березня по 29 березня 2020 року.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов структура навчального року та графік учнівських канікул можуть змінюватися за погодженням з відділом освіти Петрівської районної державної адміністрації.

Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили заклад загальної середньої освіти I, II і III ступенів, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом та погоджуються з відділом освіти Петрівської районної державної адміністрації.

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2019 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року.

Навчальна практика та навчальні екскурсії по закінченню навчальних занять за рішенням педагогічної ради освітнього закладу від 29.08.2019 року протокол №1 не проводяться.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Заклад працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 830 до 1500 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи. Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу. Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Тривалість корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, становить: групове - 35-40 хвилин, індивідуальне - 20-25 хвилин.

Кiлькiсть переглядiв: 568

Коментарi