• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Освітня програма

/Files/images/novini2018-19/Screenshot_2.png

Зміст

1. Призначення школи та засоби його реалізації.

2. Опис моделі випускника школи.

3. Цілі та задачі освітнього процесу школи.

4. Навчальний план та його обґрунтування.

5. Особливості організації освітнього процесута застосовування

в ньому педагогічних технологій

6. Показники (вимірники) реалізації освітнього процесу.

7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

8. Структура навчального року.

Розділ 1

Призначення школи та засіб його реалізації

Освіта сьогодні є способом життя. Завдання школи полягає у формуванні компетентної людини, адже найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями.

Відповідно призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Пріоритетного значення в розбудові нової школи набуває завдання формувати в учнів систему загальнолюдських цінностей – морально-етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). У центрі освіти сьогодні перебуває виховання в учнів відповідальності за себе, за добробут нашої країни.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння:

· читання з розумінням;

· уміння висловлювати власну думку усно і письмово;

· критичне та системне мислення;

· здатність логічно обґрунтовувати позицію;

· творчість, ініціативність;

· вміння конструктивно керувати емоціями;

· вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми;

· здатність співпрацювати з іншими людьми.

У відповідності до чинного законодавства заклад загальної середньої освіти здійснює освітній процес відповідно до рівнів освітніх програм трьох ступенів освіти:

I ступінь - початкова освіта тривалістю чотири роки;

II ступінь - базова середня освіта тривалістю п’ять років;

III ступінь – профільна середня освіта тривалістю два (три) роки.

Основним засобом реалізації призначення закладу загальної середньої освіти є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме

· уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

· надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

· поглиблене вивчення окремих предметів;

· надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;

· оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

· надання додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг;

· надання учням можливості здобувати позашкільну освіту.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на:

· формування в учнів сучасної наукової картини світу;

· виховання працьовитості, любові до природи;

· розвиток в учнів національної самосвідомості;

· формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;

· інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;

· рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;

· виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;

· створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;

· формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Отже, місія навчального закладу: реалізація освітніх запитів суспільства й вимог держави в галузі освіти, забезпечення якості освіти у створеному на засадах сталого розвитку середовищі рівних можливостей та індивідуальних освітніх перспектив здобувачів освіти.

Розділ 2

Опис «моделі» випускника школи

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

· випускник школи добре проінформована особистість;

· прагне до самоосвіти та вдосконалення;

· готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави;

· є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

· свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

· мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Вінупевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів, успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

Випускник нашої школи –

- особистість - цілісна, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;

- патріот - з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини;

- інноватор - здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Враховуючи призначення і місце школи в освітньому просторі сільської громади заклад працює над досягненням таких цілей та задач:

1. Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту.

2. Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів.

3. Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм.

4. Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності.

5. Створити системи дистанційного навчання дітей із обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні.

6. Створити рівні умови для здобуття якісної конкурентноздатної середньої освіти учнями школи; забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності всіх громадян до здобуття освіти.

7. Здійснити профільне навчання в школі ІІІ ступеня.

8. Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів.

9. Створити якісно нові умови для практичного виконання Нової української школи, залучити до її формування учнів, учителів, батьків, громадськість.

10. Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів школи, стимулювання їх творчої активності, найбільш повну її реалізацію в позаурочний час.

Освітній процес у школі спрямований на формування в учнів ключових компетентностей необхідних для успішної життєдіяльності:

· вільне володіння державною мовою;

· здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;

· математична компетентність;

· компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

· інноваційність;

· екологічна компетентність;

· інформаційно-комунікаційна компетентність;

· навчання впродовж життя;

· громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії,

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з

усвідомленням рівних прав і можливостей;

· культурна компетентність;

· підприємливість та фінансова грамотність;

· готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей,

потреб ринку праці.

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

Програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення які будуть подані в рамках навчальних планів:

- для 1-го класу у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленої під керівництвом О. Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;

природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки у навколишньому світі;

технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження, здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;

соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

фізкультурна - формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь реалізується через предмети: українська мова, українська література, іноземна мова (англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика. Природнича, громадянська, історична та мистецька реалізується через інтегрований предмет – я досліджую світ.

Навчальний план

початкової школи (1 клас) з навчанням українською мовою

(за Типовою освітньою програмою для початкової школи, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна та Типовою освітньою програмою для початкової школи, розробленою під керівництвом Я. Савченко)

на 2018-2019 н. р.

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 Опорний заклад За програмою Р. Б. Шияна 1 Балахівська ЗШ І-ІІ ступенів, філія За програмою Р. Б. Шияна 1 Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів, філія За програмою Я. Савченко
Інваріантний складник
Мовно-літературна Українська мова 5 5 7
Іншомовна Іноземна мова (англійська) 2 2 2
Математична Математика 3 3 4
Природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) Я досліджую світ 7 7 3
Технологічна Трудове навчання - - 1
Інформатична Інформатика - - -
Мистецька* Мистецтво - - -
Музичне мистецтво 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1
Фізкультурна** Фізична культура 3 3 3
Усього 19+3 19+3 19+3
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 1
Навчання грамоти 1 1 -
Я досліджую світ - - 1
Загальнорічна кількість навчальних годин 805 805 805
Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня 20/700 20/700 20/700
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23/805 23/805 23/805

-для 2-4 класів розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407) з української мовою навчання.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мова і література

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Варіативна складова навчального плану передбачає додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової – математики (логіка), основ здоров’я (ХОУП), курсів розвиток продуктивного мислення, секрети пам’яті.

Навчальний план для 2-4 класів з навчанням українською мовою

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 407)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
2 2 Бал. ЗШ І-ІІ ст., філія 2 Чечел. ЗШ І-ІІІ ст, філія 3-А 3-Б 3 Бал. ЗШ І-ІІ ст., філія 3 Чечел. ЗШ І-ІІІ ст, філія 4-А 4-Б 4 Бал. ЗШ І-ІІ ст, філія 4 Чечел. ЗШ І-ІІІ ст, філія
Інваріантна складова
Українська мова 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Іноземна мова (англійська) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Природознавство 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Я у світі - - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Основи здоров'я 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Усього 20+3 20+3 20+3 21+3 21+3 21+3 21+3 21+3 21+3 21+3 21+3
Варіативна складова
Додаткові години на вивчен-ня предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
Логіка 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 -
Розвиток продуктивного мислення - - 1 - - - 1 - - - 1
Секрети пам’яті - - 1 - - - 1 - - - 1
ХОУП 1 - - - - - - - - - -
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23
Сумарна кількість навчальних годин Інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 24 25 25 25 25 26 25 25 25 26

Освітня програма базової середньої освіти окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)з навчанням українською мовою.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу, індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

Навчальний план

для 5-6 класів з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти для 5-9 класів з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов (таблиця 10),

затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 405)

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А 5-Б 5 Балахів. ЗШ І-ІІ ст., філія 5 Чечеліїв. ЗШ І-ІІІ ст, філія 6-А 6-Б 6 Балахів. ЗШ І-ІІ ст., філія 6 Чечеліїв. ЗШ І-ІІІ ст, філія
Інваріантна складова
Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2
Перша іноземна мова (англійська) 3 3 3 3 2 2 2 2
Друга іноземна мова (німецька) 2 2 2 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2
Історія України. 1 1 1 1 1 1 1 1
Всесвітня історія - - - - 1 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1 1 1
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4
Природознавство 2 2 2 2 - - - -
Біологія - - - - 2 2 2 2
Географія - - - - 2 2 2 2
Трудове навчання 2 2 2 2 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 1
Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3
РАЗОМ 25,5 +3 25,5 +3 25,5 +3 25,5 +3 27,5+3 27,5+3 27,5+3 27,5+3
Варіативна складова
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1 1 1 - 1 1 1 -
Християнська етика 1 1 - - 1 1 - -
Курс за вибором «Українознавство» - - 1 - - - 1 -
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 28 28 31 31 31 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 26,5+3 26,5+3 26,5+3 25,5+3 28,5+3 28,5+3 28,5+3 27,5+3

Навчальний план

для 7-9-х класів з навчанням українською мовою

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти для 5-9 класів

з навчанням українською мовою (таблиця 1),

затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 405)

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7-А 7-Б 7 Бал. ЗШ І-ІІ ст., філія 7 Чечел. ЗШ І-ІІІ ст, філія 8-А 8-Б 8 Бал. ЗШ І-ІІ ст., філія 8 Чечел. ЗШ І-ІІІ ст, філія 9 9 Бал. ЗШ І-ІІ ст., філія 9 Чечел. ЗШ І-ІІІ ст, філія
Інваріантна складова
Українська мова 2,5+ 0,5 2,5+ 0,5 2,5 2,5 2 2 2 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Історія України. 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - - - - - 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1 - - - - - - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 - - - - - - -
Мистецтво - - - - 1 1 1 1 1 1 1
Алгебра 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Біологія 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5
Фізика 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Хімія 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2
Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
РАЗОМ 28,5 +3 28,5 +3 28 +3 28 +3 28,5 +3 28,5 +3 28,5 +3 28,5 +3 30+3 30+3 30+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2 2 2 - 2 2 2 1 4 2 1
Іноземна мова (німецька, індивідуально) - - - - - - - - 1 - -
Російська мова 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 -
Християнська етика 1 1 - - - - - - - - -
Курси за вибором: - - 1 - 1 1 1 1 2 1 1
Практикум з право-пису української мови - - - - - - - - 1 - -
Факультатив «Лексика сучасної української літературної мови» - - 1 - - - - - - - -
Українознавство - - - - - - 1 - - 1 -
Людина і світ професій - - - - - - - 1 - - -
Музичний світ поетичного слова - - - - - - - - - - 1
Захисти себе від ВІЛ - - - - 1 1 - - 1 - -
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30,5+3 30,5+3 30+3 28+3 30,5+3 30,5+3 30,5 +3 29,5 +3 34+3 32+3 31+3

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408)з української філології профілем для учнів 10 класу. Для учнів 11 класу - до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 )з українською мовою навчанням з української філології профілем.

Навчальний план для 10 класу містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Технології», що вивчаються на рівні стандарту.

Зміст української філології профілю навчання реалізується системою окремих предметів. Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

У навчальній програмі для 10 класу виокремлені наскрізні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», які інтегрують ключові і загальнопредметні компетентності і сприяють формуванню в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Навчальний план для 10 класу з українською мовою навчання

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня,

затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 408)

Предмети Кількість годин на тиждень у класах 10
Інваріантний складник
Профільні предмети
Українська мова 4
Українська література 4
Базові предмети
Зарубіжна література 1
Іноземна мова (німецька мова) 2
Історія України 1,5
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+1
Біологія і екологія 2
Географія 1,5
Фізика і астрономія 3
Хімія 1,5
Фізична культура 3
Захист Вітчизни 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети 3
Інформатика 2
Технології 1
Разом 35
Варіативний складник
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 1,5
Практикум з правопису української мови 1
Захисти себе від ВІЛ 0,5
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 36,5

Навчальний план для учнів 11 класу розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406)з українською мовою навчання, складений відповідно до української філології профілю (таблиця 9). Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

Зміст української філології профілю навчання реалізується предметами «Українська мова», «Українська література» та «Зарубіжна література». Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами введення курсу «Практикум з правопису української мови»

Навчальний план для 11 класу з українською мовою навчання

(за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

(таблиця 9) затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 року № 406)

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
11 Української філології профіль 11 Української філології профіль Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів, філія
Інваріантний складник
Українська мова 4 4
Українська література 4 4
Іноземна мова (німецька, англійська) 3 3
Зарубіжна література 3 3
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта: Економіка Людина і світ 1 1
0,5 0,5
Художня культура 0,5 0,5
Математика 3+1 3+1
Астрономія 0,5 0,5
Біологія 1,5 1,5
Фізика 2 2
Хімія 1 1
Екологія 0,5 0,5
Технології 1 1
Інформатика 1+0,5 1
Фізична культура 2 2
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Разом 32+2 31,5+2
Варіативний складник
Додаткові години на вивчення предметів, курсів за вибором, факультативів, індивідуальні заняття 1 1
Практикум з правопису української мови 1 -
Креслення - 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 35 34,5

Для дітей з особливими освітніми потребами використовувати Типову освітню програму спеціальних закладів загальної середньої освіти І-ІІ ступенів для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України відповідно до освітніх нозологій.

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультації, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікаційні технології. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності. Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Учителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікційних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчання та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створені вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІК-компетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

Розділ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Рівень досягнень учнів буде вивчатись:

- шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів;

- проведення контрольних випробувань учнів;

- участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах;

- шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН;

- аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

Розділ 7

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2018/2019 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних програм з усіх предметів інваріантного складника, курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти – «модель» випускника.

Розділ 8

Структура навчального року

Відповідно до статті 16 (розділ ХІІ ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу передбаченого освітньою програмою.

2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2018 року Днем знань та закінчується не пізніше 1 липня 2019 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 03 вересня 2018 року по 28 грудня 2018 року;

ІІ семестр - з 14 січня 2019 року по 31 травня 2019 року.

Упродовж навчального року проводяться канікули:

осінні канікули - з 27 жовтня 2018 року по 04 листопада 2018 року;

зимові канікули - з 29 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року;

весняні канікули - з 23 березня 2019 року по 31 березня 2019 року.

Дата проведення свята «Останній дзвоник» - 31 травня 2019 року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом та погоджуються з відділом освіти Петрівської районної державної адміністрації.

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2019 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року.

Навчальна практика та навчальні екскурсії по закінченню навчальних занять за рішенням педагогічної ради освітнього закладу від 30.08.2018 року протокол №1 не проводяться.

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 830 до 1500 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи. Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 221

Коментарi