• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Науково-методична проблема школи

/Files/images/novini2018-19/2018-10-31_131345.jpg

Науково-методична проблема школи:

«Соціалізація особистості

на засадах створення

сприятливого освітнього середовища

в умовах компетентнісного підходу»

«Освічені українці, всебічно розвинені,

відповідальні громадяни і патріоти,

здатні до інновацій, - ось хто поведе

українську економіку вперед у ХХІ столітті».

Із Концепції Нової української школи

МЕТА:

формування особистісної потреби, психологічної готовності педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою школи, розвиток їх творчої ініціативи, готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку, обґрунтування шляхів створення інноваційного освітнього середовища;

створення умов для формування ключових життєвих компетентностей школярів, досягнення такого рівня особистостої зрілості, який би дозволив випускникам після закінчення школи бути готовими до свідомого самовизначення з урахуванням не тільки своїх нахилів і здібностей, але й інтересів суспільства

ЗАВДАННЯ:

 • запровадження гнучкої системи організації освітнього процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства
 • розробка та впровадження моделей розвивального освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учнів
 • підготовка педагогів до запровадження основних ідей через удосконалення самоосвіти та активізацію методичної роботи
 • розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проблемою

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

ефективно реалізувати основні принципи навчання і виховання соціально компетентної особистості та збагатити освітній процес новими формами та методами на засадах інноваційної педагогіки та психології.

І ЕТАП.

ПІДГОТОВЧИЙ (ДІАГНОСТИЧНИЙ)

2018/2019 н. р.

«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві тацивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності».

Закон України «Про освіту»Форми і методи

створення психолого-педагогічних простору

для формування ключових компетентностей учнів,

підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя

Зміст діяльності:

аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково-методичної роботи. Діагностика, теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми.

Основні завдання:

психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально-технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково-методичної проблеми.

Мета:
 • вироблення єдиних уявлень про перспективи роботи над науково-методичною проблемою школи як формою освіти й самоосвіти членів педагогічного колективу;
 • формування особистісної потреби, психологічної готовності педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою школи.
Прогнозовані результати:
 • визначення теми, її актуальності;
 • обговорення форм роботи над поставленими проблемами;
 • сприйняття кожним членом педагогічного колективу необхідності роботи в цьому напрямку.
Шляхи реалізації

1. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя:

 • аналіз роботи школи за навчальний рік;
 • вивчення рівня навчальних досягнень школярів, їхньої вихованості, розвитку;
 • фронтальне відвідування уроків, позаурочних заходів керівниками школи, методичним активом із наступним оглядовим аналізом, виявлення професійного рівня вчителів;
 • анкетування, діагностування вчителів з метою виявлення, рівня їхньої професійної кваліфікації та компетентності, наявності утруднень, готовності до роботи над новою науково-методичною проблемою;
 • систематизація побажань учителів; ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, новими педагогічними технологіями;
 • аналіз можливостей навчального закладу (готовність педагогічних кадрів, наявність програм інноваційних курсів, факультативів, матеріально-технічного забезпечення проблеми)

2. Виявлення науково-методичної проблеми школи, обґрунтування її актуальності:

 • опрацювання творчою групою 2-3-х орієнтованих проблем (мета, форми, методи реалізації);
 • Підготовка аналітичного матеріалу для обговорення педагогічним колективом;
 • ознайомлення всіх членів колективу з пропонованими варіантами, остаточний вибір проблеми;
 • обговорення і затвердження педагогічною радою запропонованої науково-методичної проблеми;
 • створення ініціативної творчої групи з метою побудови моделі нової технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення поставлених завдань;
 • створення «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій учнів;
 • визначення основних показників для системного відстеження;
 • діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою;
 • організація роботи психолого-педагогічного, теоретичного семінарів з проблеми соціалізації учнівської молоді;
 • складання плану роботи над науково-методичною проблемою, розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності окреслених заходів, їхня взаємодія з іншими елементами педагогічного процесу.

1. Управлінська діяльність

№ з/ п Зміст діяльності Термін виконання Відповідальні
І Оперативна нарада
1 «Особливості роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою в поточному навчальному році» Серпень 2018 р. Директор школи
ІІ Методична нарада
2 керівників міжшкільних та шкільних методичних об’єднань «Мета, зміст та основні напрями науково-методичної роботи з реалізації нової науково-методичної проблеми» Вересень 2018 р. ЗД з НВР, голови ММО, ШМО
ІІІ Питання для обговорення на педагогічних радах:
1 «Аналіз результатів освітнього процесу школи за 2017/2018 н. р. та завдання педагогічного колективу на 2018/2019 н. р.» Серпень 2018 р. Директор школи
2 Педрада - педагогічні читання «Освітні стратегії соціалізації особистості громадян-ського суспільства» Листопад 2018 р. Директор школи
3 Педрада – презентація «Вплив нових педагогічних технологій на процес соціалізації особистості» Лютий 2019 р. ЗД з НВР
4 «Школа - територія соціалізації та захисту прав дитини» Квітень 2019 р. ЗД з НВР
ІV Наради при директорові:
1 Організація навчання і виховання першокласників в умовах Нової української школи Вересень 2018 р. ЗД з НВР
2 Організація навчання і виховання учнів 10-х класів в умовах нового Державного стандарту повної загаль-ної середньої освіти Вересень 2018 р. ЗД з НВР
3 Організація роботи з обдарованими учнями в умовах компетентнісного підходу Жовтень 2018 р. ЗД з НВР
4 Реалізація принципу компетентнісного підходу в процесі викладання географії та економіки Листопад 2018 р. Директор школи
5 Організація та стан теоретичної і психологічної підготовки одинадцятикласників до проходження ЗНО з навчальних предметів у 2019 році Грудень 2018 р. ЗД з НВР
6 Стан реалізації першого циклу початкової освіти в першому класі Грудень 2018 р. Директор школи
7 Підвищення ролі методичної роботи у процесі формування компетентного вчителя Січень 2019 р. ЗД з НВР
8 Використання новітніх технологій у виховній роботі школи з метою її удосконалення Січень 2019 р. ЗД з НВР
9 Реалізація принципу компетентнісного підходу на уроках хімії Лютий 2019 р. Директор школи
10 Інтеграція курсу «Вчимося жити разом» у роботі класного керівника Лютий 2019 р. ЗД з НВР
11 Роль шкільної бібліотеки у формуванні соціальної активності школяра Березень 2019 р. ЗД з НВР
12 Профілактика виникнення та подолання проявів булінгу в дитячому середовищі Квітень 2019 р. ЗД з НВР
13 Формування інформаційної компетентності здобува-чів освіти на уроках інформатики. Квітень 2019 р. Директор школи
14 Результати участі учнів школи у міжнародних, всеукраїнських інтерактивних, творчих конкурсах як шлях реалізації особистісного підходу Травень 2019 р. ЗД з НВР
V 3 Питання, що виносяться на розгляд науково-методичної ради:
1 Шляхи реалізації науково-методичної проблеми на І етапі її впровадження Вересень 2018 р. ЗД з НВР
2 Про систему роботи з підготовки учнів до олімпіад з навчальних предметів Вересень 2018 р. ЗД з НВР
3 Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів Жовтень 2018 р. ЗД з НВР
4 Про організацію науково-дослідницької роботи в школі Жовтень 2018 р. ЗД з НВР
5 Організація роботи над проблемою ММО вчителів предметів природничого циклу Листопад 2018 р. Голова ММО
6 Системна та цілеспрямована діяльність педагогіч-ного колективу школи з проблем формування громадянської свідомості учнів Грудень 2018 р. ЗД з НВР
7 Форми, методи та прийоми формування ключових компетентностей учнів в процесі підготовки до ЗНО з навчальних предметів Грудень 2018 р. ЗД з НВР
8 Формування ключової компетентності учнів спілкування іноземними мовами у практиці роботи вчителів закладу Січень 2019 р. Бурлак О. Г., Лут М. В., Стець Л. І.
9 Реалізація принципів особистісно-орієнтованого та диференційованого підходів на уроках математики Лютий 2019 р. ЗД з НВР
10 Оптимізація процесу соціалізації особистості засо-бами інноваційного наповнення освітнього середо-вища Березень 2019 р. ЗД з НВР
11 Реалізація завдань першого циклу початкової освіти Нової української школи підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання Квітень 2019 р. Голова ШМО
12 Основні орієнтири планування ІІ етапу роботи над науково-методичною проблемою Травень 2019 р. ЗД з НВР
Методична робота з педагогічними кадрами
1 Науково-теоретичний семінар «Освітні стратегії соціалізації особистості» ЗД з НВР
1) Аналіз проблеми в психолого-педагогічній науці та освітній практиці Жовтень 2018 р.
2) Зміст і структура поняття соціальної компетентності учнів Грудень 2018 р.
3) Складові процесу соціалізації: підготовка до суспільного життя і оволодіння загальнолюдською і національною культурою Січень 2019 р.
4) Складові процесу соціалізації: соціально-політична адаптація і соціально-професійна орієнтація Березень 2019 р.
2 Науково-практичний семінар «Проблеми формування соціальної компетентності особистості в контексті виконання навчальних програм та Державних освітніх стандартів» Квітень 2019 р.
3 Творча група вчителів по роботі над проблемою «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу» Упродовж року Заступник директора з НВР
1) Організаційне забезпечення діяльності творчої групи. Жовтень 2018 р.
2) Поглиблене вивчення актуальної науково-методичної проблеми. Вибір тем досліджень. Проведення педагогічних досліджень Жовтень 2018 р.
3) Теоретичні аспекти соціалізації та самореалізації учнів. Дискусія «Соціальне середовище і особистість» Січень 2019 р.
4) Створення теоретичного банку даних із проблеми, яка досліджується Травень 2019 р.
5) Вивчення перспективного педагогічного досвіду з проблеми. Створення банку ППД з проблеми. Травень 2019 р.
6) Круглий стіл «Педагогічне керівництво розвитком особистості школяра» Травень 2019 р.
4 Психолого-педагогічний семінар «Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в умовах демократизації суспільства: етапи, види, педагогічні стратегії» Упродовж року Жукоцька О.О., практичний психолог
VІІ Науково-практична конференція :«Адаптивні технології управління навчанням та соціалізація особистості педагогів та учнів» Травень 2019 р. Заступник директора з НВР
VІІІ Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з науково-методичної проблеми

ІІ ЕТАП.

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЮЮЧИЙ

2019/2020 н. р.

Формування творчої особистості та професійної компетентності вчителя в умовах компетентнісного підходу

Зміст діяльності:

наукове обґрунтування нової науково-методичної проблеми школи, визначення основних педагогічних стратегій її реалізації.

Основні завдання:

мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми школи.

Мета:

сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах та ключові питання проблеми, що реалізують; розробляння тактики та стратегії реалізації проблеми; аналіз рівня зануреності в проблему; теоретичне дослідження проблеми шляхом проведення засідань педрад, семінарів, методичних об'єднань, індивідуальних консультацій, самоосвіти.

Прогнозовані результати:

 • здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми;
 • визначення можливостей роботи із цього питання в межах кожного міжшкільного та шкі-

льного методичного об’єднання;

 • аналіз банку педагогічних технологій, використовуваних і можливих для застосування в

процесі реалізації проблеми;

 • визначення рівня роботи з реалізації проблеми;
 • накопичення теоретичного матеріалу з теми.

Шляхи реалізації:

 • діагностика стану й ефективності освітнього процесу в школі;
 • відкриті уроки за проблемними темами;
 • обговорення досвіду роботи вчителів, спрямування їх роботи на вирішення ключових

завдань проблеми;

 • організація науково-практичної роботи вчителів та учнів;
 • організація, проведення та забезпечення участі в конкурсах різних рівнів, виставках, науко

во-практичних конференціях для учнів та вчителів, які беруть участь у роботі над пробле

мою;

 • моніторинг особистого професійного зростання вчителів;
 • науково-теоретичне обґрунтування концепції пошукової активності;
 • психологічне обґрунтування науково-методичної проблеми;
 • анкетування учнів (початковий зріз);
 • модернізація форм організації педагогічного процесу;
 • накопичення й систематизація новітніх форм і методів;
 • вироблення методичними об’єднаннями рекомендацій з реалізації проблеми;
 • розроблення діагностичних матеріалів;
 • підготовка й публікація публіцистичних і науково-методичних статей щодо роз’яснення

основних завдань, ідей роботи над проблемою;

Управлінська діяльність

1.Оперативна нарада «Особливості діяльності педагогічного колективу у 2019-2020 н. р. в умовах реалізації науково-методичної проблеми на II етапі (поступовий перехід) від вивчення проблеми до реалізації проблемних питань».

2. Методична рада

1) «Формування потреби учнів та вчителя у самовдосконаленні, саморозвитку через впровадження нових освітніх технологій».

2) «Фактори педагогічного впливу на розвиток соціальної зрілості особистості».

3. Педагогічна рада:

 • «Формування компетентного випускника шляхом упровадження інноваційних технологій та тренінгових методик в освітній процес» (Листопад, заступник директора з НВР).
 • «Роль педагога в розвитку соціальної зрілості учнів» (Січень, директор школи).
 • «Самоосвіта – один із шляхів підвищення професійної майстерності педагога» (реалі-

зація науково-методичної проблеми на II етапі впровадження) (Березень, заступник

директора з НВР).

 • Панорама педагогічних ідей. Творчі портрети вчителів, що атестуються. (Березень, заступник директора з НВР).

4. Наради при директорові:

1) Система педагогічних впливів, спрямованих на соціалізацію учнів.

(Листопад, заступник директора з НВР).

2) Використання мережевих технологій у підвищенні фахового рівня педагога.

(Березень, заступник директора з НВР).

 • Продовження роботи зі створення моделі управлінської системи щодо реалізації

проблеми школи.

 • Залучення вчителів до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації проблеми, створення творчих груп учителів.

Методична робота з педагогічними кадрами

 • Анкетування педагогічного й учнівського колективів з метою виявлення проблем і порівняльного аналізу стану професійної майстерності вчителів школи.
 • Діагностика розвитку соціальної компетентності учнів різних вікових груп.
 • Обговорення планів науково-методичної діяльності методичних об’єднань з реалізації ІІ етапу проблеми школи.
 • Підготовка та випуск методичних матеріалів з проблеми дослідження.
 • Запровадження інформаційного супроводу пошукової діяльності вчителів (створення банку педагогічних ідей, освітніх технологій, перспективного досвіду).

6. Науково-практичний семінар

«Соціалізація школяра: психологічна сутність, технології, індикатори»;

(Грудень, заступник директора з НВР).

7. Психолого-педагогічний семінар

«Виявлення рівня творчої спрямованості, орієнтації особистості в сучасному інформа-

ційному просторі».

8. Творча група вчителів

по роботі над проблемою «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу».

9.Круглий стіл

«Технологія креативного мислення».

10. Майстер-клас

«Використання електронних освітніх ресурсів нового покоління в освітньому процесі»

(Гончарук В. Д.).

 • Творчі роботи вчителів з проблеми «Професійна компетентність вчителя» (Грудень – січень, вчителі-предметники).
 • Тиждень педагогічної майстерності (Лютий, вчителі-предметники).
 • Творчі звіти вчителів (згідно з планами МО) (Березень, вчителі-предметники).
 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (курси, друга вища освіта, додаткова освіта, дистанційне навчання).
 • Вивчення факторів, які стимулюють професійне становлення педагогів чи перешкоджають йому.
 • Організація науково-дослідної роботи вчителів з реалізації проблеми.
 • Публікація творчих і дослідницьких робіт учителів.
 • Здійснення психологічної підготовки колективу до реалізації проблеми.
 • Поширення зв’язків школи з вишами.

Науково-практична конференція

за підсумками роботи педагогічного колективу над реалізацією ІІ етапу науково-методичної проблеми на тему: «Адаптивні технології управління навчанням і соціалізація особистості педагогів та учнів» (Травень, керівники МО, заступник директора з НВР.)

ІІІ ЕТАП.

АПРОБАЦІЙНО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ

(ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ)

2020/2021 – 2021-2022 н. рр.

Спрямування всіх напрямів внутрішкільної методичної роботи,

активізація діяльності методичних об'єднань

на вдосконалення системи роботи вчителів

у контексті роботи над проблемою

Зміст діяльності:

розробка й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково-методичної проблеми школи, спрямованої на розвиток соціальних компетенцій особистості, масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності. Практичне дослідження проблеми.

Основні завдання:

спрямована організація досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою.

Мета:

визначення ступеня компетентності членів педагогічного колективу; вивчення ступеня готовності вчителів до роботи над проблемою; вивчення досвіду роботи вчителів і виявлення труднощів з подальшою їх корекцією.

Прогнозовані результати:

 • розроблення планів роботи методичної ради щодо відбирання матеріалу для вирі-

шення поставленого завдання;

 • вироблення рекомендацій щодо використання прийомів зміцнення у школярів пе-

реконання про цінність освіти і своє місце у суспільстві;

 • подолання в роботі вчителів утруднень, які виникають у процесі реалізації науково-

методичної проблеми;

 • проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій, дискусій для вчителів, які реа-

лізують окремі аспекти проблеми;

 • удосконалення належного спрямування всіх форм внутрішкільної методичної робо-

ти, активізація роботи шкільних методичних об’єднань;

 • організація наставництва, консультацій для молодих учителів;
 • організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної науково-методичної

проблеми;

 • створення умов і забезпечення ефективності роботи творчих груп, шкіл передового

перспективного досвіду;

 • проведення педагогічних читань із визначеної науково-методичної проблеми;
 • розробка творчими групами основних положень, рекомендацій, заходів, технологій,

найбільш ефективних у роботі школи загалом і кожного педагога зокрема;

 • обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних методичних

об’єднань, вироблення заходів, стосовно їхньої реалізації;

 • організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання вчителями запропо-

нованих методичних рекомендацій;

 • створення банку інформації щодо впровадження проблеми в освітній процес шко-

ли;

 • випуск методичних бюлетенів із висвітленням досвіду роботи над проблемою;
 • творчі звіти кращих учителів за результатами роботи над науково-методичною

проблемою;

 • проведення підсумкових контрольних робіт, тестування, здійснення контрольних

зрізів для вивчення впливу запропонованих нових технологій на рівень навчальних

досягнень учнів;

 • вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

Шляхи реалізації:

Створення умов для вирішення поставлених завдань:

 • оформлення довідково – інформаційного методичного куточка з визначеної науко-

во-методичної проблеми;

 • моніторинг професійної компетентності вчителя;
 • моніторинг результативності роботи методичних структур;
 • удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над науково-методич-

ною проблемою;

 • вивчення досвіду роботи педагогів, які працюють над науково-методичною проб-

лемою.

Управлінська діяльність

1. Оперативна нарада:

«Особливості діяльності педагогічного колективу впродовж 2020-2021 та 2021-2022 навчальних років в умовах реалізації науково-методичної проблеми на ІІІ етапі».

«Реалізація моделі управлінської системи в межах науково-методичної проблеми школи».

2. Методична рада:

1) моніторингова діяльність методичних об’єднань;

2) стимулювання і заохочування учнів до освітньої діяльності;

3) інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі сучасної школи;

4) критичне мислення і формування соціальної компетентності особистості;

5) модель навчання і виховання громадян майбутнього;

6) інноваційні технології у форматі контрольно-оціночної діяльності;

7) формування вміння навчатись через організацію самостійної роботи учнів.

3. Педагогічна рада:

1) «Вплив нових педагогічних технологій на процес соціалізації особистості».

2) «Роль навчально-методичної підготовки та професійної майстерності вчителя у ство-ренні умов для розвитку й самореалізації особистості».

3) «Успіх учня – успіх вчителя». Обдарована дитина: успіхи, проблеми, перспективи».

4) «Нові підходи до розвитку громадянської активності учнів».

5) Панорама педагогічних ідей. Творчі портрети вчителів, які атестуються.

4. Наради при директорові:

1) Основні напрямки діяльності класного керівника в роботі з учнями щодо підготовки їх до життя;

2) Організація проектної та науково-дослідної діяльності учнів на уроках та у позакласній роботі;

3) Сучасні моделі психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами;

4) Профілактична робота з дітьми, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах;

5) Профільне навчання як шлях соціалізації особистості;

6) Роль шкільної бібліотеки у формуванні соціальної і громадянської компетентностей учнів;

7) Ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій.

5. Виявлення нових педагогічних ідей, цікавих методичних заходів у досвіді творчо працюючих вчителів з метою поширення досвіду.

6. Моніторинг професійної компетентності вчителя.

7. Залучення вчителів до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації проблеми школи.

8. Реалізація моделі психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості в системі компетентнісно орієнтованого підходу.

9. Моніторинг розвитку життєвої компетентності учнів.

Методична робота з педагогічними кадрами

1.Науково-практичний семінар

«Внутрішня диференціація як засіб реалізації компетентнісного підходу».

«Професійне самовизначення як чинник соціалізації та адаптації учнів».

2. Семінар-практикум

«Творча співпраця педагогічного колективу, учнів та батьків у формуванні громадянської активності школярів»;

3. Творча група

«Фактори педагогічного впливу на розвиток соціальної зрілості особистості».

4. Психолого-педагогічний семінар

1) Психолого-педагогічні методи профілактики агресії та екстремізму у молодіжному середовищі.

2) Психологічний захист як зворотна реакція учня на стресову ситуацію. Допомога дитині у подоланні стресу.

3) Індивідуальна траєкторія розвитку обдарованої дитини.

5.Круглий стіл

1) «Сучасне освітнє середовище: плани і перспективи».

2) «Інтегроване навчання в сучасній школі»

6.Майстер-клас

1) «STEM-освіта і формування ключових компетентнотей» (Петрова А. М.).

2) «Використання електронних освітніх ресурсів нового покоління в процесі вивчення

іноземної мови» (Лут М. В.)

7. Відкрите засідання МО класних керівників

«Стан впровадження Програми національного виховання».

8. Вивчення досвіду роботи творчих груп вчителів.

9. Робота на методичних об’єднаннях над адаптацією матеріалу програм до новітніх технологій і методик.

 • Науково-методичний практикум (взаємовідвідування й аналіз уроків, що проводять учителі; проведення відкритих занять, «круглих столів» із проблеми).
 • Нетрадиційні прийоми організації колективної діяльності учнів на уроках (з досвіду роботи вчителів).
 • Моделювання уроків з використанням новітніх технологій.

Науково-практична конференція

за підсумками роботи педагогічного колективу над реалізацією ІІІ етапу науково-методичної проблеми на тему: «Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу навчального закладу з проблеми формування соціально зрілого випускника».

ІV ЕТАП.

СТАБІЛЬНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ Й РЕФЛЕКСИВНА АНАЛІТИКА

(УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ)

2022-2023 н. рр.

Результативність соціалізації учнів як наслідок

професійної компетентності та творчих здібностей педагога

Зміст діяльності:

аналіз результатів та узагальнення досвіду роботи колективу над науково-методичною проблемою школи. Підведення підсумків роботи. Підготовка матеріалів до публікації. Оцінка рівня самореалізації педагогів.

Основні завдання:

оброблення даних моніторингових досліджень, отриманих у результаті роботи над науко- во-методичною проблемою школи на заключному етапі. Узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи вчителів, маральне та матеріальне стимулювання вчителів, які одержали високі результати в ході реалізації проблеми, висвітлення результатів досвіду в засобах масової інформації.

Мета:

аналіз рівня занурення в проблему; моніторинг рівня її реалізації.

Прогнозовані результати:

вироблення рекомендацій, визначення напрямків роботи й перспектив подальшої діяльності.

Шляхи реалізації:

Основними шляхами реалізації проблеми визначено:

 • узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій;
 • проведення творчих звітів шкільних методичних об’єднань, проблемних, творчих

груп про наслідки роботи над науково-методичною проблемою;

 • оформлення результатів досліджень у вигляді схем, таблиць, графічного матеріалу,

методичних порад, випуску методичних бюлетенів інших матеріалів;

 • проведення підсумкової методичної конференції (засідання педагогічної ради) з нау

ково-методичної проблеми;

 • підбиття підсумків роботи, формування нових традицій школи.

Наслідки роботи школи над науково-методичною проблемою школи:

 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів школи;
 • використання набутого досвіду більшістю педагогів школи;
 • удосконалення змісту, форм і методів внутрішкільної методичної роботи;
 • високий рівень навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів;
 • сприятливий психологічний клімат у колективі;
 • рекомендації з удосконалення освітнього процесу в рамках тієї чи іншої проблемної

галузі або кількох галузей одночасно;

 • оформлення довідково – інформаційного методичного куточка з визначеної науково

методичної проблеми;

 • удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над науково-методичною

проблемою.

Управлінська діяльність

1.Оперативна нарада

«Особливості роботи педагогічного колективу над ІV етапом впровадження єдиної науково-методичної проблеми» (Директор школи).

2. Методична рада

1) мистецтво ведення сучасного уроку як запорука якісної освіти;

2) вивчення й узагальнення досвіду із системи роботи педагогів;

3) модернізація науково-методичної роботи;

4) використання інформаційних технологій для формування інформаційної та медіаграмотності школярів;

5) ключові компетентності Нової української школи та їх реалізація в закладі;

6) підсумкове засідання методичної ради «Досвід і проблеми реалізації науково-методичної теми школи».

2. Педагогічна рада:

1) «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів».

3) «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості».

4) «Збереження духовного, морального та фізичного здоров’я учасників педагогічного процесу як чинник соціалізації особистості».

3. Наради при директорові:

1. Значення позакласної роботи для формування соціальної компетентності учнів початкової школи.

2. Формування позитивного іміджу сучасного навчального закладу.

3. Використання сучасних інформаційних технологій на уроках як умова зростання професійної майстерності педагога.

4. Роль і місце органів шкільного громадського самоврядування у процесі формування соціальної компетентності учнів.

5.Шкільна конференція за участю батьків, учнів, учителів щодо підведення підсумків колективної роботи над проблемою за 5 років.

6.Підсумкове засідання педагогічної ради «Досвід і проблеми реалізації науково-методичної проблеми школи».

7.Узагальнення позитивного досвіду педагогічного колективу. Видання методичної збірки.

Методична робота з педагогічними кадрами

1. Проведення моніторингу результативності науково-методичної проблеми школи.

2. Організація методичного супроводу науково-дослідної діяльності учнів.

3. Упровадження ІКТ в освітній простір школи.

4. Анкетування педагогічного й учнівського колективу з метою виявлення проблем і здійснення порівняльного аналізу стану професійної компетентності вчителів школи.

5. Обговорення планів науково-методичної діяльності МО з реалізації ІV етапу проблеми школи.

6. Аналіз створення дидактико-методичного й матеріально-технічного забезпечення інноваційної діяльності педагогів.

7. Оцінювання стану роботи вчителів-предметників, вивчення критеріїв для самооцінювання. Узагальнення ППД.

8. Підсумки роботи в усіх творчих групах. Оформлення наочності (папки з документами, розробки моделей, схем, рекомендацій).

9. Визначення й узагальнення позитивного досвіду роботи над проблемою. Визначення шляхів подальшої роботи педагогічного колективу.

10. Семінар-практикум

«Оптимізація процесу соціалізації особистості засобами інноваційного наповнення освітнього середовища».

11.Круглий стіл

«Засоби підвищення ефективності спілкування в системі «учитель-учень».

12. Психолого-педагогічна консультація

«Вплив мотиваційних факторів на процес підвищення професійної компетентності вчителя».

13. Тренінгове заняття

«Професійне самовдосконалення та життєве цілепокладання».

«Культура здоров’я як чинник формування здоров’язбережувального середовища».

14. Засідання МО

«Моніторинг діяльності вчителів-предметників щодо участі в реалізації проблеми школи».

15. Узагальнення досвіду роботи вчителів школи з питань реалізації науково-методичної проблеми школи.

16. З’ясування впливу організаційно-методичних умов на підвищення компетентності вчителя як професіонала. Вироблення рекомендацій з упровадження моделі організаційно-методичних умов у практику роботи закладу.

17. Проведення методичного заходу «Калейдоскоп творчих знахідок» і підготовка матеріалів з власного досвіду для творчого звіту із самоосвіти.

18. Упровадження рефлексивної діагностики в діяльності педагогів.

19. Методична панорама «Сучасний урок».

Науково-практична конференція

Проведення конференції-презентації за підсумками роботи над проблемою «Колективний досвід школи в реалізації науково-методичної проблеми».

Узагальнення матеріалів

1.Видання збірки «Соціалізація особистості: творчий пошук сучасної школи (з досвіду роботи над єдиною науково-методичною проблемою)»

2.Узагальнення матеріалів.

1) Упорядкування методичних матеріалів. Написання аналітичної довідки з науково-методичної проблеми.

2) Видання збірки методичних наробок з питань розвитку соціальної компетентності та громадської активності учнів.

3) Випуск методичних рекомендацій щодо впровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості у процесі викладання конкретних дисциплін та позакласній роботі навчального закладу.

4) Випуск буклету «Критерії оцінки соціальних якостей учнів».

3. Висвітлення питань роботи над проектом в обласних педагогічних виданнях, на сайті школи

Кiлькiсть переглядiв: 3413

Коментарi