• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Науково-методична проблема ліцею

/Files/images/титулка.jpg

Науково-методична проблема ліцею:

«Формування

конкурентоспроможної

особистості

в умовах інноваційного

середовища»

ВСТУП

В умовах сьогодення створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проєктує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває розвиток ключових компетентностей учнів, їх здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності і в результаті стати конкурентоспроможною особистістю.

Важливим аспектом модернізації методичної роботи педагогічного колективу є формування інноваційного середовища, перехід на рівень сучасних педагогічних технологій і стандартів освітньої та науково-методичної роботи з метою забезпечення ефективного здійснення освітнього процесу, спрямованого на формування і становлення особистості учителя та учня, здатного до самоосвіти та самореалізації в ринкових умовах.

Перспективний план роботи педагогічного колективу Новостародубського ліцею над науково-методичною проблемою «Формування конкурентоспроможної особистості в умовах інноваційного середовища» визначає напрями розвитку (модернізації) методичної роботи педагогічного колективу Новостародубського ліцею до 2028 року.

Перспективний план розроблений з врахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р.

АКТУАЛЬНІСТЬ

Актуальність науково-методичної проблеми полягає в тому, що українська освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті та технологіях навчання.

Головною вимогою освіти, в умовах прискорення темпів розвитку суспільства, переходу до інформаційного суспільства, є підготовка учнів до життя та їхня конкурентоспроможність. У Національній доктрині розвитку освіти в Україні зазначено, що «головна мета української освіти - створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства; сприяти консолідації української нації, інтеграції України в європейський і світовий простір як конкурентоспроможної і процвітаючої держави».

На сьогодні завдання вчителя – допомогти дітям знайти себе в майбутньому, стати самостійними, творчими і впевненими в собі людьми. Конкурентоспроможність учня – це вміння постійно навчатися, орієнтуватися в світі інформації, ефективно її використовувати, прагнення до саморозвитку.

Враховуючи потреби розвитку конкурентоспроможної особистості, освітній процес має бути підпорядкований:

- упровадженню принципів допрофільного та профільного навчання як форм підготовки молоді до майбутнього життя;

- формуванню достатньої життєвої компетентності учнів і конкурентоспроможності випускників на ринку праці;

- вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;

- створенню умов для використання інноваційних освітніх технологій в діяльності педагогічних працівників.

МЕТА:

- створення оптимальних умов для розширення життєвої компетентності, формування конкурентоспроможної особистості засобами інноваційних технологій на уроках та в позаурочній діяльності в атмосфері співробітництва і конструктивної взаємодії вчителя, учня та його батьків;

- формування нових мотивів навчання;

- створення умов для самоорганізації та самореалізації особистості;

- орієнтації учнів на подальший свідомий вибір професії.

- удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, підвищення науково-теоретичного й загально-культурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, розвиток його творчої ініціативи, формування готовності до самовдосконалення, самоосвіти, розвитку.

ПРІОРИТЕТИ:

оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації освітнього процесу.

ЗАВДАННЯ

1. Вивчити й узагальнити питання формування конкурентоспроможної особистості засобами інноваційних технологій у психології, педагогіці та методиці викладання.

2. Формувати особистість патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях.

3. Забезпечити умови для самореалізації школярів відповідно до їх здібностей, нахилів, суспільних та власних інтересів.

4. Забезпечити застосування інноваційних технологій з метою формування конкурентоспроможної особистості.

5. Формувати в учнів навички здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

6. Створити базу методичних рекомендацій, матеріалів, методичних розробок занять (уроків, курсів за вибором, факультативів,годин спілкування), спрямованих на формування та розвиток конкурентоспроможної особистості.

7. Розробити і забезпечити реалізацію моделі ліцею і моделі випускника, як конкурентоспроможної особистості.

8. Проаналізувати ефективність проведеної роботи.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

 • підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формуванні конкурентоспроможної особистості засобами інноваційних технологій на уроках та в позаурочній діяльності;
 • підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів;
 • створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих учнів;
 • підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя, здатності самостійно приймати рішення та бути конкурентоспроможними на ринку праці;
 • підвищення конкурентоздатності випускників;
 • створення здорового мікроклімату в ліцеї;
 • вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над науково-методичною проблемою;
 • розробка програм, проєктів, навчальних семінарів з проблеми;
 • обмін досвідом, інтеграція отриманих знань в практику роботи вчителів ліцею;
 • використання набутого досвіду на практиці;
 • поширення за межами ліцею кращого досвіду, створеного у середині колективу.

І ЕТАП.

ПІДГОТОВЧИЙ (ДІАГНОСТИЧНИЙ)

2023/2024 н. р.

Форми і методи створення психолого-педагогічних простору для формування конкурентоспроможної особистості

Зміст діяльності:

аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково-методичної роботи. Діагностика, теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми.

Основні завдання:

психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально-технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково-методичної проблеми.

Мета:

сформувати особисту потребу та психологічну готовність педагогів до підвищення професійної компетентності і визначення перспектив роботи над науково-методичною проблемою ліцею як форми освіти й самоосвіти членів педагогічного колективу

Прогнозовані результати:

 • визначення теми, її актуальності;
 • обговорення форм роботи над поставленими проблемами та їхнє оновлення;
 • сприйняття кожним членом педагогічного колективу необхідності роботи в цьому напрямку.

Шляхи реалізації

1. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя:

 • аналіз роботи ліцею за навчальний рік;
 • вивчення рівня навчальних досягнень школярів, їхньої виховності, розвитку;
 • фронтальне відвідування уроків, позаурочних заходів адміністрацією ліцею, методичним активом із наступним оглядовим аналізом, виявлення професійного рівня вчителів
 • анкетування, діагностування вчителів з метою виявлення, рівня їхньої професійної кваліфікації та компетентності, наявності утруднень, готовності до роботи над новою науково-методичною проблемою;
 • систематизація побажань учителів; ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, новими педагогічними технологіями;
 • аналіз можливостей навчального закладу (готовність педагогічних кадрів, наявність програм інноваційних курсів, факультативів, матеріально-технічного забезпечення проблеми)

2.Виявлення науково-методичної проблеми ліцею, обґрунтування її актуальності:

 • опрацювання творчою групою 2-3-х орієнтованих проблем (мета, форми, методи реалізації);
 • підготовка аналітичного матеріалу для обговорення педагогічним колективом;
 • ознайомлення всіх членів колективу з пропонованими варіантами, остаточний вибір проблеми;
 • обговорення і затвердження педагогічною радою запропонованої науково-методичної проблеми;
 • створення ініціативної творчої групи з метою побудови моделі нової технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення поставлених завдань;
 • складання плану роботи над науково-методичною проблемою, розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності окреслених заходів, їхня взаємодія з іншими елементами педагогічного процесу.

1. Управлінська діяльність

№ з/ п Зміст діяльності Термін виконан-ня Відпові-дальні
І Оперативна нарада
1 «Особливість роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою в поточному навчально-му році» Серпень 2023 р. Директор ліцею
ІІ Методична нарада
2 керівників методичних об’єднань «Мета, зміст та основні напрями науково-методичної роботи з реалізації нової науково-методичної проблеми» Серпень 2023 р. ЗД з НВР, голови МО
ІІІ Питання для обговорення на педагогічних радах:
1 «Педагогічний аналіз результатів освітнього процесу в ліцеї й шляхи його вдосконалення на основі впровадження наукових ідей і перспективного педагогічного досвіду» Серпень 2023 р. Директор ліцею
2 «Конкурентоспроможна особистість – основна мета навчання та виховання» Листопад 2023 р. Директор ліцею
3 «Формування конкурентоспроможної особистості через творчий розвиток та моральне удосконалення» Лютий 2024 р. ЗД з НВР
4 «Формування самоосвітньої компетентності учнів – один з найважливіших факторів успішного навчання» Квітень 2024 р. ЗД з НВР
ІV Наради при директорові:
1 Організація освітнього процесу в 6 класі в умовах Нової української школи Вересень 2023 р. ЗД з НВР
2 Організація роботи з обдарованими учнями в умовах діяльнісного підходу Жовтень 2023 р. ЗД з НВР
3 Реалізація принципу компетентнісного підходу в педагогічній діяльності у процесі викладання хімії Листопад 2023 р. Директор ліцею
4 Аналіз проблемних питань у роботі з обдарованими дітьми в процесі викладання предметів природничо-математично-го напрямку Грудень 2023 р. ЗД з НВР
5 Сучасне інформаційне середовище як впливовий чинник успішної самореалізації здобувача освіти Грудень 2023 р. Директор школи
6 Підвищення ролі методичної роботи у процесі формування компетентного вчителя Січень 2024 р. ЗД з НВР
7 Сучасні форми і методи виховної роботи з школярами Січень 2024 р. ЗД з НВР
8 Реалізація принципу компетентнісного підходу у старшій школі Лютий 2024 р. ЗД з НВР
9 Формування ключових компетентностей учнів на уроках географії – один з шляхів реалізації моделі успішного, компетентного та конкурентоздатного випускника Лютий 2024 р. ЗД з НВР
10 Бібліотека ліцею, як центр інформаційного супроводу інтелектуального розвитку школяра та підвищення педагогічної майстерності вчителя Березень 2024 р. ЗД з НВР
11 Моніторинг професійної компетентності вчителів з питань використання дистанційних технологій навчання Квітень 2024 р. ЗД з НВР
12 Результати участі ліцеїстів у міжнародних, всеукраїнських інтерактивних, творчих конкурсах як шлях реалізації особистісного підходу Травень 2024 р. ЗД з НВР
V 3 Питання, що виносяться на розгляд науково-методичної ради:
1 Шляхи реалізації науково-методич-ної проблеми на І етапі її впровадження Вересень 2023 р. ЗД з НВР
2 Про систему роботи з підготовки учнів до олімпіад з навчальних предметів Вересень 2023 р. ЗД з НВР
3 Про організацію науково-дослідниць-кої роботи в ліцеї Жовтень 2023 р. ЗД з НВР
4 Теоретичні засади роботи над проблемою МО вчителів предметів природничого циклу Листопад 2023 р. Голова МО
5 Інноваційні освітні технології – шлях до формування конкурентоспроможної особистості Грудень 2023 р. ЗД з НВР
6 Підвищення професійної компетентності вчителів – ефективний засіб удосконалення освітнього процесу Січень 2024 р. ЗД з НВР
7 Як впливають засоби комунікації на формування особистості молодшого школяра? Лютий 2024 р. ЗД з НВР
8 Про роботу над індивідуальною проблемою вчителів, які атестуються Березень 2024 р. ЗД з НВР
9 Використання здоров’язберігаючих технологій у практиці роботи вчителів початкових класів Квітень 2015 р. Голова ШМО
10 Аналіз результатів роботи над науково- методичною проблемою ліцею. Основні орієнтири планування ІІ етапу роботи над науково-методичною проблемою Травень 2024 р. ЗД з НВР
Методична робота з педагогічними кадрами
1 Науково-теоретичний семінар «Компоненти і показники конкурентоспроможності здобувачів освіти» Заступник з НВР
1.1 Формування стійких потреб саморозвитку, самоствердження, самовираження – мотиваційний компонент Жовтень 2023 р.
1.2 Позитивне ставлення до освітньої діяльності - емоційно-вольовий компонент Грудень 2023 р.
1.3 Самопізнання і самооцінка свого освітнього потенціалу - інформаційно-змістовний компонент Січень 2024 р.
1.4 Прагнення до самостійної діяльності, творче застосування знань, умінь на практиці - операційно-практичний компонент Квітень 2024 р.
2 Творча група вчителів по роботі над проблемою «Формування конкурентоспроможної особистості в умовах інноваційного середовища» Протягом року Заступник з НВР
2.1 Організаційне забезпечення діяльності творчої групи. Жовтень 2023 р.
2.2 Поглиблене вивчення актуальної науково-методичної проблеми. Вибір тем досліджень. Проведення педагогічних досліджень Листопад 2023 р.
2.3 Теоретичні аспекти формування життєвих компетенцій учнів. Дискусія «Компетентна чи конкурентоздатна особистість» Січень 2024 р.
2.4 Створення теоретичного банку даних із проблеми, яка досліджується Березень 2024 р.
2.5 Вивчення ППД з проблеми. Створення банку ППД з проблеми Квітень 2024 р.
2.6 Круглий стіл «Педагогічне керівництво розвитком особистості школяра» Травень 2024 р.
3 Психолого-педагогічний семінар «Психологічна підтримка педагога» -Тренінг «Будуємо ефективну команду» -Семінар «Як зняти напругу та стрес: метод релаксації» -Семінар-практикум «Психологічна підтримка педагога» -Семінар-практикум «Тимбілдинг» Грудень Січень Лютий Березень Гавиленко М.І, практичний психолог
VІІ Науково-практична конференція : «Форми і методи створення психолого – педагогічного простору для формування конкурентоспроможної особистості» Травень 2024 р. Заступник директора з НВР

ІІ ЕТАП

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЮЮЧИЙ

2024/2025 н. р.

Формування професійної компетентності сучасного педагога: інструменти професійного саморозвитку

Зміст діяльності:

наукове обґрунтування нової науково-методичної проблеми ліцею, визначення основних педагогічних стратегій її реалізації.

Основні завдання:

мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми ліцею.

Мета:

сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах та ключові питання проблеми, що реалізують; організація самоосвітньої діяльності вчителів, розробляння тактики та стратегії реалізації проблеми; аналіз рівня зануреності в проблему.

Прогнозовані результати:

 • здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми;
 • визначення можливостей роботи із цього питання в межах кожного методичного об’єднання;
 • аналіз банку педагогічних технологій, використовуваних і можливих для застосування в процесі реалізації проблеми;
 • визначення рівня роботи з реалізації проблеми.

Шляхи реалізації:

 • діагностика стану й ефективності освітнього процесу в ліцеї;
 • відкриті уроки за проблемними темами;
 • обговорення досвіду роботи вчителів, спрямування їх роботи на вирішення ключових завдань проблеми;
 • організація науково-практичної роботи вчителів та учнів;
 • науково-теоретичне обґрунтування концепції пошукової активності;
 • психологічне обґрунтування науково-методичної проблеми;
 • анкетування учнів (початковий зріз);
 • модернізація форм організації педагогічного процесу;
 • накопичення й систематизація новітніх форм і методів;
 • вироблення методичними об’єднаннями рекомендацій з реалізації проблеми;
 • розроблення діагностичних матеріалів.

Управлінська діяльність

1.Оперативна нарада

«Особливості діяльності педагогічного колективу у 2024-2025 н. р. в умовах реалізації науково-методичної проблеми на II етапі (поступовий перехід) від вивчення проблеми до реалізації проблемних питань».

2. Засідання педагогічної ради

2.1. Професійна компетентність педагога як умова успішної педагогічної діяльності.(Грудень, заступник директора з НВР.)

2.2.Єдність навчання та виховання – важлива складова соціокультурного розвитку дитини як активного громадянина. (Січень, заступник директора з НВР).

2.3.Самоосвіта – один із шляхів підвищення професійної компетентності педагога (реалізація науково-методичної проблеми на II етапі впровадження). (Березень, заступник директора з НВР).

3. Наради при директорові

3.1.Як розвивати критичне і креативне мислення педагогів НУШ (Листопад, заступник директора з НВР).

3.2.Кола інтелекту і творчості: діагностуємо здібності дітей (Березень, заступник директора з НВР).

3.3. Ідеї створення моделі ліцею щодо реалізації проблеми ліцею, моделі конкурентоздатної особистості (Травень, заступник директора з НВР).

3.4. Залучення вчителів до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації проблеми, створення творчих груп учителів.

Методична робота з педагогічними кадрами

1. Анкетування педагогічного й учнівського колективів з метою виявлення проблем і порівняльного аналізу компетентності вчителів ліцею.

2. Обговорення планів науково-методичної діяльності методичних об’єднань з реалізації ІІ етапу проблеми школи.

3. Підготовка та випуск методичних матеріалів з проблеми дослідження.

4. Запровадження інформаційного супроводу пошукової діяльності вчителів (створення банку педагогічних ідей, освітніх технологій, перспективного досвіду).

5. Педагогічні читання

«Шляхи формування висококомпетентної особистості учнів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського» (Вересень, заступник директора з НВР).

6. Науково-методичний семінар

«Формувальне оцінювання — необхідна умова інтерактивного навчання» (формуємо професійні компетенції вчителя) (Грудень, заступник директора з НВР).

7. Практикум

«Мотиваційний менеджмент і практичні аспекти мотивації учнів до навчання» (Жовтень, заступник директора з НВР) Дистанційне навчання в початковій школі» (Січень, члени МО вчителів початкових класів)

7. Творчі роботи вчителів

«Е-портфоліо як засіб презентації досвіду роботи вчителя» (Березень, вчителі, які атестуються)

9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (навчання за програмами, друга вища освіта, семінари, вебінари, конференції).

10. Вивчення факторів, які стимулюють професійне становлення педагогів чи перешкоджають йому.

11. Організація науково-дослідної роботи вчителів з реалізації проблеми.

12. Публікація творчих і дослідницьких робіт учителів.

13. Здійснення психологічної підготовки колективу до реалізації проблеми.

Науково-практична конференція

за підсумками роботи педагогічного колективу над реалізацією ІІ етапу науково-методичної проблеми на тему: «Формування професійної компетентності сучасного педагога: інструменти професійного саморозвитку» (Травень, керівники МО, заступник директора з НВР.

ІІІ ЕТАП

АПРОБАЦІЙНО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНИЙ

(ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ)

2025/2026 – 2026-2027 н. рр.

Спрямування всіх напрямів внутрішкільної методичної роботи, активізація діяльності методичних об'єднань на вдосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над проблемою

Зміст діяльності:

розроблення й апробація системи діяльності навчального закладу та вчителя в процесі реалізації науково-методичної проблеми ліцею. Практичне дослідження проблеми.

Основні завдання:

спрямована організація досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу, корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою.

Мета:

визначення ступеня компетентності членів педагогічного колективу; вивчення ступеня готовності вчителів до роботи над проблемою; вивчення досвіду роботи вчителів і виявлення труднощів з подальшою їх корекцією.

Прогнозовані результати:

 • розроблення планів роботи методичної ради щодо відбирання матеріалу для вирішення поставленого завдання;
 • вироблення рекомендацій щодо використання прийомів зміцнення у школярів переконання про цінність освіти і своє місце у суспільстві;
 • подолання утруднень в роботі вчителів утруднень, які виникають у процесі реалізації науково-методичної проблеми;
 • проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій, дискусій для вчителів, які реалізують окремі аспекти проблеми;
 • удосконалення належного спрямування всіх форм внутрішкільної методичної роботи, активізація роботи шкільних методичних об’єднань;
 • організація наставництва, консультацій для молодих учителів;
 • організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної науково-методичної проблеми;
 • створення умов і забезпечення ефективності роботи творчих груп;
 • розробляння творчими групами основних положень, рекомендацій, заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі ліцею загалом і кожного педагога зокрема;
 • обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних методичних об’єднань, вироблення заходів, стосовно їхньої реалізації;
 • організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання вчителями запропонованих методичних рекомендацій;
 • створення банку інформації щодо впровадження проблеми в освітній процес ліцею;
 • випуск методичних дайджестів із висвітленням досвіду роботи над проблемою;
 • створення портфоліо учителів за результатами роботи над науково-методичною проблемою;
 • проведення підсумкових контрольних робіт, тестування, здійснення контрольних зрізів для вивчення впливу запропонованих нових технологій на рівень навчальних досягнень учнів;
 • вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

Шляхи реалізації:

Створення умов для вирішення поставлених завдань:

 • оформлення довідково – інформаційного методичного куточка з визначеної науково-методичної проблеми;
 • удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над науково-методичною проблемою;
 • вивчення досвіду роботи педагогів, які працюють над науково-методичною проблемою.

Управлінська діяльність

1. Оперативна нарада

1.1 .«Особливості діяльності педагогічного колективу впродовж 2025-2026 та 2026-2027 навчальних років в умовах реалізації науково-методичної проблеми на ІІІ етапі».

1.2. Реалізація моделі управлінської системи в межах науково-методичної проблеми школи.

2. Засідання педагогічної ради

2.1. Проблеми забезпечення наступності між рівнями освіти (Листопад 2026 року, заступник директора з НВР).

2.2. Організація освітнього простору формування у педагогів професійної компетентності (Листопад 2026 року, директор ліцею).

2.3. Інноваційні технології формування у педагога професійної компетентності (Листопад 2027 року, заступник директора з НВР).

2.4. Роль навчально-методичної підготовки та професійної майстерності вчителів у створенні умов розвитку й самореалізації особистості (Грудень, заступник директора з НВР).

2.5. Мотивація учнів у класі: ідеї та стратегії (Січень 2026 року, заступники директора з НВР).

2.6. Обдарована дитина: психолого-педагогічна підтримка розвитку та реалізації індивідуального потенціалу (Березень 2027 року, заступники директора з НВР).

3. Наради при директорові

3.1. Шляхи підвищення професійної компетентності вчителів з метою удосконалення освітнього процесу.

3.2. Реалізація діяльнісного підходу на уроках предметів мовно-літературної освітньої галузі.

3.3. Профільна освіта та професійна орієнтація в ліцеї як складові соціалізації учнівської молоді в сучасному суспільстві.

3.4. Партнерство учасників освітнього процесу в умовах особистісно зорієнтованого навчання.

3.5. Роль шкільної бібліотеки у вирішенні науково-методичної проблеми ліцею.

3.6. Ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах змішаного навчання.

3.7. Формування дослідницьких навичок учнів в процесі роботи над проєктом в умовах НУШ.

4. Виявлення нових педагогічних ідей, цікавих методичних заходів у досвіді творчо працюючих вчителів з метою поширення досвіду.

5. Моніторинг професійної компетентності вчителя.

6. Залучення вчителів до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації проблеми ліцею.

7. Реалізація моделі психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості в системі компетентнісно орієнтованого підходу.

8. Моніторинг розвитку конкурентоспроможної особистості.

Методична робота з педагогічними кадрами

1.Науково-практичний семінар «Салон інновацій»:

 • Педагогічні читання «Конкурентоспроможний педагог. Теоретичні проблеми в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів»
 • Круглий стіл «Вибір професії як життєвий проєкт старшокласників»
 • Семінар «Формування життєвих цінностей учнів у початковій школі»
 • Конференція «Формування конкурентоспроможної особистості»

2. Вивчення досвіду роботи творчих груп вчителів, методичних об’єднань.

3. Робота методичних об’єднань над адаптацією матеріалу програм до новітніх технологій і методик.

4. Психолого-педагогічний семінар «Від компетентного вчителя до успішного учня»

 • Компетентність– ключ до оновлення змісту освіти
 • Розвиток комунікативної компетенції вчителя
 • Розвиток самоосвітньої компетенції вчителя
 • Розвиваємо здоров’язбережевальну компетенцію

5. Психолого-педагогічний семінар «Підвищення емоційної стійкості педагогів»

 • Розвиток соціально-психологічної компетенції
 • Розвиток самоосвітньої компетенції
 • Розвиток громадянської компетенції

6. Фестиваль педагогічних ідей та знахідок.

Науково-практична конференція

за підсумками роботи педагогічного колективу над реалізацією ІІІ етапу науково-методичної проблеми на тему: Інноваційне освітнє середовище як інтегральний засіб професійного розвитку педагога»

ІV ЕТАП.

СТАБІЛЬНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ Й РЕФЛЕКСИВНА АНАЛІТИКА

(УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ)

2027-2028 н. р.

Результативність освітніх досягнень учнів, їх конкурентоспроможності як наслідок професійної компетентності педагога та створення інноваційного освітнього середовища

Зміст діяльності:

аналіз результатів та узагальнення досвіду роботи колективу над науково-методичною проблемою ліцею. Підготовка матеріалів до публікації. Оцінка рівня самореалізації педагогів.

Основні завдання:

оброблення даних моніторингових досліджень, отриманих у результаті роботи над науково-методичною проблемою ліцею на заключному етапі. Узагальнення досвіду роботи вчителів, маральне та матеріальне стимулювання вчителів, які одержали високі результати в ході реалізації проблеми, висвітлення результатів досвіду.

Мета:

аналіз рівня занурення в проблему; моніторинг рівня її реалізації.

Прогнозовані результати:

вироблення рекомендацій, визначення напрямків роботи й перспектив подальшої діяльності.

Шляхи реалізації:

Основними шляхами реалізації проблеми визначено:

 • узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій;
 • проведення творчих звітів методичних об’єднань, проблемних, творчих груп про наслідки роботи над науково-методичною проблемою;
 • оформлення результатів досліджень у вигляді схем, таблиць, графічного матеріалу, методичних порад, випуску методичних буклетів, дайджесті, інших матеріалів;
 • проведення підсумкової методичної конференції (педагогічних читань, засідання педагогічної ради) з науково-методичної проблеми;
 • підбиття підсумків роботи, формування нових традицій ліцею.

Наслідки роботи ліцею над науково-методичною проблемою:

 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів ліцею;
 • використання набутого досвіду більшістю педагогів ліцею;
 • удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи;
 • високий рівень навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів, їх конкурентоспроможності;
 • сприятливий психологічний клімат у колективі;
 • рекомендації з удосконалення освітнього процесу в рамках тієї чи іншої проблемної галузі;
 • оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної науково-методичної проблеми;
 • удосконалення системи роботи вчителів у контексті роботи над науко- во-методичною проблемою.

1.Оперативна нарада

«Особливості роботи педагогічного колективу над ІV етапом впровадження єдиної науково-методичної проблеми» (Серпень, заступник директора з НВР).

2. Педагогічна рада

2.1. Формувальне оцінювання як чинник модернізації процесу навчання в закладі освіти (Листопад, адміністрація ліцею).

2.2. Виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства й держави – шлях до розвитку патріотизму, національної свідомості та політичної культури школяра в умовах НУШ (Грудень, заступник директора з НВР).

2.3. Удосконалення роботи педагогічного колективу ліцею з формування конкурентоспроможної особистості в умовах НУШ (Березень, заступник директора з НВР).

3. Наради при директорові

3.1. Культура здоров'я як чинник формування здоров'язбережувального середовища.

3.2. Діяльнісний підхід як середовище для формування наскрізних умінь у НУШ.

3.3. Формування позитивного іміджу ліцею.

3.4. Оцінка системи внутрішньої комунікації у закладі.

4. Науково-методична рада

4.1.Підтримка й стимулювання мислення в усіх учасників освітнього процесу – мотивація для досягнення успіху (Жовтень, заступник директора з НВР).

4.2. Звіт методичного об’єднання вчителів предметів фізико-математичного циклу по роботі над проблемою (Грудень, голова МО).

4.3. Розробка рекомендацій «Як мотивувати педагогів удосконалювати професійні навички (Січень, заступник директора з НВР).

4.4. Про участь учнів ліцею у Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах та змаганнях, іграх та форумах (Березень,заступник директора з НВР).

4.5. Про підготовку звітно-аналітичних матеріалів по роботі над проблемою. Підсумки роботи над проблемною темою на рівні практичного втілення.

5. Шкільна конференція за участю батьків, учнів, учителів щодо підведення підсумків колективної роботи над проблемою за 5 років.

6. Підсумкове засідання педагогічної ради«Досвід і проблеми реалізації науково-методичної проблеми ліцею».

Методична робота з педагогічними кадрами

1. Проведення моніторингу результативності науково-методичної проблеми школи.

2. Організація методичного супроводу науково-дослідної діяльності учнів.

3. Анкетування педагогічного й учнівського колективу з метою виявлення проблем і здійснення порівняльного аналізу стану професійної компетентності вчителів школи.

4. Обговорення планів науково-методичної діяльності МО з реалізації ІV етапу проблеми школи.

5. Аналіз створення дидактико-методичного й матеріально-технічного забезпечення інноваційної діяльності педагогів.

6. Оцінювання стану роботи вчителів-предметників, вивчення критеріїв для самооцінювання. Узагальнення ППД.

7. Засідання МО «Моніторинг діяльності вчителів-предметників щодо участі в реалізації проблеми школи».

8. Підсумки роботи в усіх творчих групах. Оформлення матеріалів (розробки моделей, схем, рекомендацій).

9.Визначення й узагальнення позитивного досвіду роботи над проблемою. Визначення шляхів подальшої роботи педагогічного колективу.

9. Семінар-практикум

«Формування конкурентоспроможності особистості: від школяра до випускника».

10. Семінар-практикум

Мотиваційний менеджмент і практичні аспекти мотивації учнів до навчання.

11. Тренінг

Як мотивувати педагогів удосконалювати професійні навички.

12. Засідання МО

«Моніторинг діяльності вчителів-предметників щодо участі в реалізації науково-методичної проблеми ліцею»

13. Узагальнення досвіду роботи вчителів школи з питань реалізації науково-методичної проблеми школи.

14. Методичний фестиваль

«Калейдоскоп творчих знахідок» і підготовка матеріалів з власного досвіду для творчого звіту із самоосвіти.

Науково-практична конференція

Проведення конференції-презентації за підсумками роботи над проблемою «Колективний досвід школи в реалізації науково-методичної проблеми».

Узагальнення матеріалів

1.Видання збірки «З досвіду роботи ліцею над єдиною науково-методичною проблемою «Формування конкурентоспроможної особистості в умовах інноваційного середовища»

2. Узагальнення матеріалів.

2.1.Упорядкування методичних матеріалів. Написання аналітичної довідки з науково-методичної проблеми

2.2. Видання збірки методичних наробок.

2.3. Випуск до друку методичних рекомендацій, моделі «Конкурентоспроможний випускник ліцею».

2.4. Розміщення матеріалів на сайті школи, соціальних мережах.

Кiлькiсть переглядiв: 4518

Коментарi